Statistika u pogledu događaja izvršenih na štetu novinara u periodu od 01.01.2016. godine do 28.02.2021. godine

Objavljeno: 27.05.2021.

1.
U periodu od 01.01.2016. do 28.02.2021. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 292 događaja (formirano je 292 predmeta) izvršenih na štetu novinara. 

Od ukupno formiranih 292 predmeta, odluka da nisu ostvarena obeležja nekog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti doneta je u 123 predmeta, dok je u 169 predmeta postoji osnovana sumnja da je izvršeno neko krivično delo na štetu bezbednosti novinara.

U ukupnom broju predmeta (292), koji obuhvata sve događaje poznate javnom tužilaštvu, zaključno sa 28.02.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 26 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih su u 23 predmeta donete pravosnažne presude
- u 13 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti, dok je u 2 predmeta u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja
- u 3 predmeta odlukom suda odbijen je optužni akt tužilaštva
- u 1 predmetu odlukom suda odbačen je optužni akt tužilaštva
- u 3 predmeta doneta je oslobađajuća presuda
- u 64 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
- u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
- u 57 predmeta doneta je službena beleška 
- u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države
- u 7 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 2 predmeta podnet je predlog za pokretanje pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
- u 26 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji
- u 34 predmeta stavljen je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja 
- u 2 predmeta upućena zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima
- u 49 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan 

Konačna odluka doneta je u 167 predmeta (57% ukupnog broja predmeta).

2.
U 169 predmeta u kojima je ocenjeno da postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, u preduzete su sledeće radnje:
- u 37 predmeta (21,89%) je do sada izrečen neki oblik krivične sankcije ili je gonjenje ustupljeno stranoj državi, 
- u 76 predmeta (44,97%) predmeta u toku su dokazne radnje, istraga, međunarodna pravna pomoć ili je u toku glavni pretres pred nadležnim sudom, 
- u 7 predmeta (4,14%) sud je odbio ili odbacio optužni akt ili oslobodio optuženog i
- u 49 predmeta (28,99%) potencijalni izvršilac nije identifikovan.

3. 
Po izveštajnim godinama, podaci su sledeći:

- 2021. godina 
U evidenciju krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara za period od 01.01. do 28.02.2021. godine zavedeno je 23 predmeta. U navedenim predmetima preduzete su sledeće radnje:

- u 1 predmetu doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
-u 4 predmeta doneta je službena beleška
- u 4 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
- u 14 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja

Konačna odluka doneta je u 5 predmeta (21,74% ukupnog broja predmeta).

- 2020. godina
U evidenciju krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara za period od 01.01. do 25.12.2020. godine zavedeno je 55 predmeta*. U navedenim predmetima, zaključno sa 28.02.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 3 predmeta doneta je pravosnažna osuđujuća presuda
- u 1 predmetu u toku je primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja
- u 12 predmeta doneto je rešenje o odbačaju
- u 8 predmetu doneta je službena beleška
- u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca 
- u 2 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 12 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
- 1 predmetu podnet je predlog za pokretanje pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
- u 9 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- u 5 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 25 predmeta (45,45% ukupnog broja predmeta).


- 2019. godina
U periodu od 01.01. do 23.12.2019. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 61 događaju (61 predmeta)**  izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 28.02.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 12 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih je u 10 predmeta sudska presuda pravosnažana
- u 2 predmetu izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti, dok je u 1 predmetu u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja
- u 1 predmetu doneta je pravosnažna oslobađajuća presuda 
- u 12 predmeta doneto je rešenje o odbačaju (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
- u 11 predmeta doneta je službena beleška
- u 4 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 1 predmetu podnet je predlog za pokretanje pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
- u 5 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
- u 5 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- u 7 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 36 predmeta (59,02% ukupnog broja predmeta).

- 2018. godina
U periodu od 01.01. do 26.12.2018. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 57 događaja (57 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 28.02.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih je u 5 predmeta sudska presuda pravosnažana
- u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
- u 2 predmeta rešenjem suda odbijen je optužni akt tužilaštva
- u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
- u 16 predmeta doneto je rešenje o odbačaju (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
- u 10 predmeta doneta je službena beleška
- u 2 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
- u 4 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- u 13 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan 

Konačna odluka doneta je u 37 predmeta (64,91% ukupnog broja predmeta).

- 2017. godina
U periodu od 01.01. do 25.12.2017. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 38 događaja (38 predmeta)*** izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 28.02.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 2 predmeta doneta je pravosnažna osuđujuća presuda 
- u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
- u 1 predmetu odbačen je optužni akt tužilaštva
- u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
- u 13 predmeta doneto je rešenje o odbačaju 
- u 5 predmeta doneta je službena beleška
- u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države
- u 1 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 1 predmetu u toku je sprovođenje dokaznih radnji
- u 1 predmetu podneta je zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći
- u 9 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 26 predmeta (68,42% ukupnog broja predmeta).

- 2016. godina
Shodno podacima iz posebne evidencije, u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 58 događaja (58 predmeta)**** izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 28.02.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 3 predmeta doneta je pravosnažna osuđujuća presuda 
- u 5 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
- u 1 predmetu sud je odbio optužni akt javnog tužioca
- u 10 predmeta doneto rešenje o odbačaju krivične prijave
- u 19 predmeta doneta službena beleška 
- u 2 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji
- u 2 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja 
- u 1 predmetu upućena zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima
- u 15 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u ukupno 38 predmeta (65,52% ukupnog broja predmeta).

 

__________

* Četiri predmeta naknadno su uvedena u evidenciju, te ih sada ima ukupno 55.

** Dva predmeta naknadno su uvedena u evidenciju, te ih sada ima ukupno 61.

*** Jedan predmet naknadno je uveden u evidenciju, te ih sada ima ukupno 38.

**** Jedan predmeta naknadno je uveden u evidenciju, te ih sada ima ukupno 58.

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac