RJT statistika napada na novinare od 2016 do kraja januara 2023.

Objavljeno: 27.02.2023.

Ažurirani podaci Republičkog javnog tužilaštva o postupanju ovog organa u slučajevima napada na novinare u poslednjih 6 godina.

Tokom januara 2023. godine javnim tužilaštvima podnete su 4 krivične prijave/izveštaja u vezi sa događajima izvršenim na štetu novinara (formirana su 4 predmeta).

U navedenim predmetima, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

- u 2 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave,
- u 2 predmeta podnet je zahtev za prikupanje potrebnih obaveštenja.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 2 predmeta, što predstavlja 50% ukupnog broja predmeta.

Pregled 2016 - januar 2023.

U periodu od 01.01.2016. do 31.01.2023. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja, formirano su 446 predmeta u vezi sa događajima na štetu novinara
Od ukupno 446 predmeta, odluka da nisu ostvarena obeležja nekog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti doneta je u 187 predmeta (41,93%), dok u 259 predmeta (58,07%) postoji osnovana sumnja da je izvršeno neko krivično delo na štetu bezbednosti novinara.

Postupanje tokom poslednjih 6 godina

U ukupnom broju predmeta (446), koji obuhvata sve događaje poznate javnom tužilaštvu, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 51 predmetu doneta je osuđujuća presuda
 • u 20 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 1 predmetu prema maloletnom izvršiocu krivičnog dela primenjen je vaspitni nalog, a izrečena obaveza je u potpunosti izvršena
 • u 4 predmeta odlukom suda odbijen je optužni akt tužilaštva
 • u 1 predmetu odlukom suda odbačen je optužni akt tužilaštva
 • u 8 predmeta doneta je oslobađajuća presuda, od kojih jedna nije pravosnažna
 • u 99 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
 • u 86 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države
 • u 12 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 11 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji
 • u 66 predmeta podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 3 predmeta podneta je zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima
 • u 81 predmetu ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 273 predmeta, što predstavlja 61,21% ukupnog broja predmeta.

Detaljni pregled, po prijavljenim i procesuiranim slučajevima, dostupan je na ovom linku.

Po godinama

Po izveštajnim godinama, podaci su sledeći:

2022. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine javnim tužilaštvima podneta je 81 krivična prijava/izveštaj u vezi sa događajima izvršenim na štetu novinara (formiran je 81 predmet), od toga 3 predmeta su formirana u januaru, 4 u februaru, 9 u martu, 12 u aprilu, 3 u maju, 11 u junu, 5 u julu, 8 u avgustu, 10 u septembru, 4 u oktobru, 7 u novembru i 5 predmeta u decembru.

U navedenim predmetima, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 3 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 1 predmetu doneta je oslobađujuća presuda, postupak po žalbi javnog tužioca je u toku
 • u 8 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 18 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 6 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 6 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji
 • u 32 predmeta podnet je zahtev za prikupanje potrebnih obaveštenja
 • u 2 predmeta podneta je zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima
 • u 5 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 30 predmeta, što predstavlja 37,04% ukupnog broja predmeta.

2021. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine javnim tužilaštvima na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja formirano je 87 predmeta u vezi sa događajima na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 11 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 1 predmetu izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 19 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 14 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 3 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 1 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
 • u 21 predmetu podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 1 predmetu podneta je zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima
 • u 15 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 46 predmeta, što predstavlja 52,87% ukupnog broja predmeta.

2020. godina

U evidenciju krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara za period od 01.01. do 31.12.2020. godine formirano je 59 predmeta. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 4 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 1 predmetu prema maloletnom izvršiocu krivičnog dela primenjen je vaspitni nalog, a izrečena obaveza je u potpunosti izvršena
 • u 2 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 15 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 8 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
 • u 2 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 2 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
 • u 8 predmeta podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 9 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 38 predmeta, što predstavlja 64,41% ukupnog broja predmeta.

2019. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 62 događaja (62 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 18 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih jedna u odnosu na maloletnog učinioca
 • u 4 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 2 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
 • u 11 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmetu u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 1 predmetu u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
 • u 1  predmetu podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 49 predmeta, što predstavlja 75,03% ukupnog broja predmeta.

2018. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 57 događaja (57 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 2 predmeta rešenjem suda odbijen je optužni akt tužilaštva
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 17 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
 • u 10 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
 • u 1 predmetu podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 39 predmeta, što predstavlja 68,42% ukupnog broja predmeta.

2017. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 38 događaja (38 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 3 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 1 predmetu odbačen je optužni akt tužilaštva
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 5 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države
 • u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 28 predmeta, što predstavlja 73,68% ukupnog broja predmeta.

2016. godina

Shodno podacima iz posebne evidencije, u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 58 događaja (58 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 31.01.2023. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 4 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 5 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 2 predmeta sud je odbio optužni akt javnog tužioca
 • u 10 predmeta doneto rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 20 predmeta doneta službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmetu podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan.

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 41 predmetu, što predstavlja 70,69% ukupnog broja predmeta.

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac