Kakav treba biti odnos novinara prema uredniku, izdavaču, drugim uticajima, interesima ili poslovima

Objavljeno: 13.04.2021.

Novinar treba da se suprotstavi svakom vidu pritska na slobodno obavljanje svoje profesije i svakoj vrsti cenzure. On je odgovoran svojim čitaocima, gledaocima, slušaocima, i tu odgovornost ne sme podrediti interesima drugih (interesima izdavača, Vlade i drugih državnih organa). Novinar je u obavezi da se suprotstavi svakom ko krši ljudska prava ili se zalaže za bilo koju vrstu diskriminacije, govora mržnje i podsticanja nasilja. Njegova je obaveza da izbegava situacije koje bi mogle da kompromituju kako njegov, tako i ugled novinarske profesije.
Zadatke novinar može primati samo od nadležnih urednika, a objavljivanje informacije može odložiti ukoliko mu je potrebno dodatno vreme da proveri njenu tačnost. On se ne može prisiliti na to da izrazi mišljenje koje je protivno njegovoj savesti. Zakonom o javnom informisanju i medijima predviđeno je pravo novinara da odbije nalog urednika ukoliko bi postupajući u skladu s tim nalogom kršio propis, pravila struke i etiku novinarske profesije (član 50). 
Prema istom zakonu, novinaru ne može prestati radni odnos, ne može mu se umanjiti ugovorena zarada ili ugovorena naknada za rad, niti se sme na bilo koji drugi način staviti u nepovoljniji položaj zbog toga što je u javnom glasilu objavio istinitu tvrdnju ili izneo mišljenje, kao ni zbog toga što je svoje mišljenje, kao lični stav, izneo van medija (član 49).
Na uređivačku politiku ne smeju da utiču ekonomski i politički interesi izdavača, koji mogu prouzorkovati to da javnost bude neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisana.
Za prikupljanje, objavljivanje, odlaganje ili sprečavanje prikupljanja ili obajvljivanja informacija ― novinar ne sme ni da prima, niti da traži bilo kakvu korist (materijalnu ili nematerijalnu). Svaki poklon koji bi mogao uticati na objektivnost u obavljanju profesije dužan je da odbije. Takođe, obavezan je da prijavi svojoj redakciji to da mu je takav poklon nuđen, odnosno, da je takav poklon prihvatio. Novinar je, pored navdenog, dužan da u tekstu naznači da je njemu lično, uredniku ili redakciji, ukoliko je do toga došlo, treće lice (pravno ili fizičko) platilo putne troškove.  
O temama u kojima ima privatni interes, novinar ne treba da izveštava. Treba da izbegava situacije koje bi mogle da ga dovedu u sukob interesa, bilo da je taj sukob stvaran ili prividan. O okolnosti da nije u mogućnosti da izbegne sukob interesa, novinar ima dužnost da bez odlaganja obavesti urednika. 
Rad u PR i marketinškim agencijama, agencijama za lobiranje, državnim institucijama i političkim partijama nije spojiv sa novinarskom profesijom. Novinar ne sme biti u poslovnom odnosu sa subjektima o čijim aktivnostima izveštava. On ne sme da pristane na to da u novinarskoj formi plasira ni komercijlano oglašavanje, niti političku propagandu, kao što ne sme da ispod takvog sadržaja stavi svoj potpis. S tim u vezi, treba napomenuti i sledeće. Ukoliko novinar prećuti činjenjice koje mogu imati presudan uticaj na stav javnosti o nekom događaju, to se prećutkivanje karakteriše isto kao namerno iskrivljavanje tih činjenica ili iznošenje neistinih informacija.