Šta uraditi ukoliko tužilaštvo odbaci krivičnu prijavu?

Objavljeno: 22.04.2021.

Javni tužilac može rešenjem odbaciti krivičnu prijavu ukoliko iz same prijave proističe da prijavljeno delo nije krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, ukoliko je nastupila zastarelost, ukoliko ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, i sl.

U samom Rešenju o odbacivanju krivične prijave, javni tužilac će obrazložiti razloge donošenja takve odluke i poučiti oštećeno lice o njegovom pravu da podnese Prigovor protiv rešenja o odbacivanju krivične prijave. Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema rešenja, a ukoliko oštećeno lice o odbacivanju nije obavešteno, prigovor može podneti u roku od tri meseca od dana odbacivanja krivične prijave.

 

U slučaju da se u obrazloženju navodi da se radi o krivičnom delu koje se goni po privatnoj tužbi, može se podneti privatna tužba. U određenim slučajevima, može se podneti i tužba radi naknade štete.

 

Za više informacija o privatnoj tužbi i tužbi za naknadu štete pogledati odeljak OBRASCI I UPUTSTVA/KRIVIČNI POSTUPAK i odeljak OBRASCI I UPUTSTVA/PARNIČNI POSTUPAK.