Koja su prava novinara kao oštećenog u krivičnom postupku u kojem je javni tužilac stranka

Objavljeno: 14.04.2021.

U slučaju kada se radi o krivičnom delu za čije gonjenje je nadležno javno tužilaštvo, oštećeni, odnosno novinar, ima prava da:
1. upućuje požurnice, odnosno urgencije kako bi pokušao da ubrza rad javnog tužioca u fazi istrage, ali i generalno tokom celog postupka,
2. podnese prigovor neposredno višem tužiocu u slučaju da javni tužilac odbaci krivičnu prijavu u fazi istrage iz zakonom predviđenih razloga, 
3. preuzime krivično gonjenje od javnog tužioca u slučaju javni tužilac odustane od optužbe nakon što optužnica bude potvrđena od strane sudskog veća,
4. učestvuje u krivičnom postupku kao oštećeni te predlaže dokaze koje je potrebno izvesti, 
5. podnese predlog i dokaze za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahteva i da predloži privremene mere za njegovo obezbeđenje, i druga.